DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„Aktywnie ku zmianie”
wartość dofinansowania: 1 948 800,00 zł

Projekt „AKTYWNIE KU ZMIANIE” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.05.01-00-0062/20-00 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rodziny i polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2023 r. poziomu zatrudnienia wśród 140 niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku pow.18 r.ż. z województwa podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy.