DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
„Aktywnie ku zmianie”
wartość dofinansowania: 1 948 800,00 zł